kmdr Radosław Rychter

Oddział Wsparcia, Analiz i Sprawozdawczości, Agencja Uzbrojenia

Kmdr Radosław RYCHTER jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich na kierunku finanse i rachunkowość wojska oraz Uniwersytetu Gdańskiego na wydziale Ekonomiki i Produkcji, kierunku zarządzanie, specjalizacji finanse i bankowość.

Zawodową służbę wojskową od początku pełnił na stanowiskach związanych z obszarem finansów i modernizacji technicznej, w latach 1992 do 1998 jako kierownik sekcji finansów i główny księgowy wojskowej jednostki budżetowej. W roku 1999 objął stanowisko w Oddziale Kontaktów Zagranicznych DMW, gdzie uczestniczył między innymi w transferze fregat rakietowych typu OHP z USA czy okrętów podwodnych typu KOBBEN z Norwegii. Po powrocie z kursu językowego MTAP w Kanadzie objął stanowisko Szefa Wydziału Planowania Modernizacji Technicznej MW. W latach 2001-2014 był odpowiedzialny za planowanie w obszarze Centralnych Planów Rzeczowych oraz Celów Sił Zbrojnych i Wymagań Długoterminowych.

Oficer systematycznie uzupełniał swoją wiedzę, jest absolwentem Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1996), Studiów podyplomowych na kierunku Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Politechnice Gdańskiej (2016) oraz Studiów podyplomowych na kierunku Psychologia Przywództwa w Organizacjach na Uniwersytecie Gdańskim (2020).

Zna obszar związany z Polskim Przemysłem Obronnym, ponieważ w latach 2014-2020 pracował w Ośrodku Badawczo- Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni na stanowisku Dyrektora Pionu Wsparcia. Nadzorował procesy: zaopatrzenia, wsparcia produkcji, zarządzania kapitałem ludzkim i infrastrukturą. Jako Prokurent Spółki współuczestniczył w tworzenie strategii Centrum, nadzorował realizację celów długoterminowych oraz zaawansowanie projektów.

Od roku 2021 w Inspektoracie Uzbrojenia (a po transformacji w Agencji Uzbrojenia) na stanowisku głównego specjalisty ds. wsparcia analiz i sprawozdawczości.

Autor kilku artykułów dotyczących obszaru Modernizacji Technicznej, współpracy w ramach trójkąta „Przemysł – Nauka - Wojsko” oraz przywództwa w organizacji i obszaru HRM.
Społecznie w latach 1999-2013 był skarbnikiem i wiceprezesem Oddziału PTTK MW oraz w latach 2003-2006 skarbnikiem Polskiego Związku Płetwonurkowania.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi oraz projektami. Posiada uprawnienia do wykonywania i kierowania działalnością gospodarczą objętą koncesją.

Wydarzenia

/ godz. 13:15 - 14:45 / Scena -

Marynarka Wojenna i bezpieczeństwo na Bałtyku